Nicole Jacobsson Success Coaching Berlin

företag

0P7A4112_auswahl-(1).jpg
 
 

executive & leadarskaps coaching

Som erfaren ledare och executive coach stöder Nicole Jacobsson dig att förbättra din ledarskapsförmåga för att bli en framgångsrik ledare

 

Som executive och chef kan dina coachningsbehov vara:

 • Utveckling av ledarskapsstyrkor och medvetenhet om utvecklingsbehov
 • Positionering, karisma och personlig framställning
 • Reflektion om komplexa beslutsproblem
 • Påverka socialt inflytande och relationshantering
 • Self-branding och profilering
 • Karriärutveckling

 

Tillsammans arbetar vi med

 • Strategier
 • Visioner
 • Målsättning
 • Motivation
 • Emotionellt ledarskap
 • Konflikthantering
 • Kommunikation
 • Förtroende
 • Självmedvetenhet

 

Avseende följande ledarskapsområden

 • Leda dig själv
 • Leda företag
 • Leda projekt
 • Leda individer
 • Leda team

 

Executives är övertygade om att coaching är ett inspirerande stöd för att förbättra sin ledarskapsförmåga och därmed lyckas som ledare samt att positivt påverka och bilda kommunikationskulturen i företaget. Starka chefer kommunicerar sin ledarskaps position tydligt och tar ansvar för sina egna beslut. De leder sina medarbetare med entusiasm och kan inspirera och motivera andra genom sin egen vision och attityd. En executive som vet hur man ska agera i en viktig ledande ställning skapar den nödvändiga grunden för att medarbetarna ska kunna agera självständigt och effektivt.

Nicole Jacobsson är din reflektionspartner som ger dig återkoppling på ögon nivå. I denna roll hjälper hon sina kunder att upptäcka sina egna svaga punkter.

 
 

team utveckling och team coaching

Nicole Jacobsson arbetar också med team och använder då den systemiska coaching-strategin.

Denna kännetecknas av ett holistiskt sätt att tänka och genom sambandet mellan ömsesidiga faktorer eller dynamiska interaktioner.

 

I princip kan team arbete bara fungera om team medlemmar är kapabla

 • att fungera som ett team
 • att se sig som ett ömsesidigt beroende system
 • att se teamutvecklingsprocessen som lika viktig som resultatet
 • att förstå sin egen personlighet och beteende samt även de andra team medlemmarnas

I teamutveckling är målet att möjliggöra hållbara lösningar med hänsyn till redan befintliga kompetenser. Som systematisk lagtränare stöder Nicole Jacobsson tema för att lösa problem och uppnå mål. Teamet och dess medarbetare lär sig hur man självständigt utvecklar lösningar.

Nicole Jacobsson är den vägledare som tillhandahåller ramen och metoder för att möjliggöra teamets utvecklingsprocesser, med beaktande av deras individuella färdigheter, inre resurser och lärandeupplevelser. Processen tjänar en individuellt anpassad och unik lösning, där fokus ligger på en värdeskapande och framtidsorienterad teamutveckling.

 

Möjliga ämnen och tillfällen för lagutveckling och teamcoaching

 • Utveckling av nya team
 • Ledarskap och ledarskapsändringar i team
 • Optimering av samarbete och konfliktlösning inom ett team
 • Kommunikation i virtuella team
 • Problemlösning
 • Team i förändringsprocesser
 • Från team medlem till team ledare
 • Utbyte av en team medlem
 • Implementering av nya projekt
 
 

Konflikt hantering och medling

Målsättningen med medling är att hjälpa parterna i en konflikt att ta ansvar för att hitta en lämplig lösning på konflikten, där kommunikation och lyssnande till varandra spelar en viktig roll i processen. Det handlar om att lyfta fram de olika åsikterna såväl som enskilda bekymmer, behov och intressen för att möjliggöra en hållbar lösning som kan accepteras av alla parter.

 

Som medlare är Nicole Jacobsson ansvarig för att detta sker på ett konstruktivt sätt och belyser de viktigaste punkterna i konflikten.

Det handlar dock inte bara om att lösa konflikter, men framför allt hur de olika parterna kan förbättra sin relation för att därigenom i framtiden kunna lösa känsliga frågor på ett lösningsorienterat och autonomt sätt.

Detta är inte enbart en hållbar lösning för en enskild konflikt, utan ligger också till grund för en mer öppen och förbättrad konflikthanteringskultur.

 
 

organisationsutveckling & rådgivning i förändringsarbete

Förändringsarbete eller Change Management är mycket krävande och de flesta organisationer står inför en ökad nivå av förändringar.

 

Eftersom olika förändringsprojekt utlöser helt olika känslor för de anställda, kräver de väldigt olika tillvägagångssätt för genomförandet.

Du kan till exempel ha följande förändringsplaner:

 • Förankra en vision
 • Implementering av en ny företagsstrategi
 • Besparingsprogram och produktivitetsökning
 • Krishantering och motståndskraft
 • Omorganisation och omstrukturering
 • Fusion och förvärv, integration efter samgåendet
 • Process optimering
 • Kulturförändring
 • Introduktion av lagarbete och smidigt arbete

 

Var och en av dessa förändringar innebär en stor förändringsaktivitet som påverkar ett stort antal personer. De resulterande känslorna kännetecknas ofta av rädsla och motvilja, eftersom att system av naturen är mer intresserat av sitt bevarande än dess förändring.

Därför är det viktigt att bemöta dessa känslor med lämplig förändringsstrategi och att genomföra förändringen på ett sätt som passar det aktuella sammanhanget.

Förutsättningen för en varaktig framgång för en förändringshanteringsaktivitet är förankring i organisationen och mobiliseringen av arbetskraften. Annars, som i många fall, förblir det tyvärr bara en övning som skapar mycket oväsen, men har liten effekt.

Dessutom leder stora förändringar alltid till att stort internt fokus, vilket gör ett företag mer sårbart när det handlar om sig själv än med sina kunder och marknaden. Om förändringsaktiviteten också bara har liten effekt på grund av en dålig och långvarig implementeringsprocess, exponeras företaget två gånger.

Nicole Jacobsson har aktivt stött ett flertal förändringsprocesser under hennes många års erfarenhet som Senior HR Executive i olika internationella företag. Hon har lärt sig vad som fungerar och hur förändringen kan hanteras på ett lämpligt och framgångsrikt sätt. Hon vet att det är viktigt att anställda och ledarskap är engagerade i förändringen.

Framgångsrik förändringshantering kräver en stark ledarskapsförmåga, inte bara i förändringsprocessen nedåt i organisationen utan också som stöd och coaching på ledningsnivå. Från processstöd till ledarskap och team coaching aktiviteter kan Nicole Jacobsson hjälpa dig att framgångsrikt genomföra en hållbar implementering av ditt förändringsarbete.

 

 

 
 

framgångsutbildning med success academy berlin

Förutsättning för en framgångsrik utbildning är alltid en specifikation av kundens individuella krav för att säkerställa att träningsverksamheten är hållbar

 

Exempel på anpassade träningar och workshops är t.ex.

 • Framgångsrikt ledarskap i tider av omstrukturering och nedskärning
 • Framgångsrik kommunikation under förändring
 • Framgångsrik konfliktlösning för att säkerställa projektleverans
 • Framgångsrik stresshantering och ökad motivation
 • Framgångsrik självhantering
 • Framgångsrikt ledarskap i tider av tillväxt
 • Framgångsrik förhandling och hantering av tvetydighet